top of page

REGULAMIN SESJE 

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 1. Podczas sesji przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z Katarzyną Majak i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

 2. W ramach oferty prowadzone są konsultacje indywidualne. Mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie lub też w formie sesji online za pośrednictwem zoom.

 3. Konsultacje / sesje prowadzone są z częstotliwością raz na miesiąc/ raz na 2 tygodnie trwają po 1h50-2h (sesja stacjonarna), 55 minut (sesja online).

 4. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu. W sytuacji, gdy sesja zostaje opóźniona z powodów zależnych od terapeuty, czas jej trwania zostanie odpowiednio wydłużony w trakcie bieżącego lub kolejnego spotkania, w zależności od możliwości każdej ze stron.

 5. Wszystkie usługi świadczone w ramach sesji są zgodne z regulaminem Trusted Bodywork i Sexological Bodywork oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

 6. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeuty poddawana jest regularnej superwizji u superwizora Somatic Experiencing.

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

 1. Katarzyna Majak zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez Katarzynę Majak, ani przez Klienta.

 3. W przypadku, kiedy w ocenie Katarzyny Majak zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.

 4. Katarzyna Majak może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża jej dobra osobiste.

 

§3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji.

 2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania, w zależności od preferowanego przez siebie kanału komunikacji: adresu e-mail, numeru telefonu.

 3. Katarzyna Majak dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Klientów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. 

 4. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.

 5. Podejmując kontakt z Katarzyna Majak Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu przez zoom, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.​

§4 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje oraz sesje u Katarzyna Majak można rezerwować za pośrednictwem aplikacji zencal

 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Klienta numeru telefonu i adresu e-mail, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji Katarzyny Majak z Klientem i ewentualnego udzielania odpowiedzi na sformułowane pytania.

 3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie u Katarzyna Majak uiszczane są następująco: bezzwrotny zadatek za sesję stacjonarną (płatność online przy zapisie), reszta płatności gotówką na miejscu po zakończonej sesji.

 4. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy przy zapisie w aplikacji. 

 

§5 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 1. Zaakceptowanie warunków współpracy przez Klienta jest równoznaczne z zagwarantowaniem mu przez Katarzyna Majak sesji

 2. W sytuacjach losowych istnieje możliwość jednorazowej zmiany dnia i/lub godziny sesji bez utraty bezzwrotnego zadatku, pod warunkiem dokonania zmiany w aplikacji zencal do 48 h do sesji. 

 3. Zmianę w sesji należy wykonanać poprzez aplikację zencal do 48h przed sesją.

 4. Odwołanie sesji po tym terminie lub nieobecność Klienta bez wcześniejszego uprzedzenia terapeuty wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji. Opłatę należy uregulować najpóźniej do 24h po sesji. 

 5. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Katarzyna Majak, kolejna sesja Klienta odbędzie się na koszt Katarzyna Majak.

 6. Jeżeli sesja nie odbyła się z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym z powodu sytuacji wymienionych w § 2 pkt 6 i 7, Klient ponosi koszt sesji w wysokości 100% należności.

 7. Nieopłacenie sesji przez Klienta, zmiany w czasie krótszym niż 48 h jest równoznaczna z przerwaniem procesu.

 

§ 6 Zasady bezpieczeństwa sesji online

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji prowadzonych za pośrednictwem kzoom, zarówno Katarzyna Majak, jak i Klient zobowiązują się do:

  • korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system  operacyjny, oprogramowanie antywirusowe (np.: arcabit, avast, kaspersky, ESET) oraz najnowsza wersja zoom,

  • korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej w sposób bezpieczny, a w szczególności do:

   • korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,

   • ustawienia hasła do komputera oraz do tych profili, z których korzystają w trakcie sesji online,

   • zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich

 1. Zarówno Klient, jak i Katarzyna Majak zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Katarzyną Majak.

 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy działaniem zapewniającym stuprocentową pewność, że nie mogą one zostać odzyskane – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat zoom. 

 3. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów zoom, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów zapewniana jest przez dostawców tych usług.

 4. Klient podejmując z Katarzyna Majak kontakt online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług, zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka, w szczególności do zasad określonych przez niniejszy Regulamin.

 5. Każda ze stron zobowiązana jest do zapewnienia na czas trwania sesji online stabilnego połączenia internetowego. Jeżeli sesja online nie będzie możliwa do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie Klienta, ma on prawo jednorazowego przesunięcia sesji przez aplikację zencal, pod warunkiem że zachowa czas do 48 h do sesji. W innym wypadku sesja jest płatna, i płatność nie przechodzi na kolejne spotkanie. jest on zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za nią. Jeżeli sesja online nie będzie możliwa do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie terapeuty, spotkanie zostanie przełożone na najbliższy dogodny dla obu stron termin, bez konieczności ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów Katarzyna Majak Kobiety Mocy.

Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Majak Kobiety Mocy z siedzibą w Warszawie (04-003) przy ul.Dobrowoja 7/2, adres e-mail: katarzyna.mayak@gmail.com, tel. kom.: +48 605053388.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, a dane gromadzone w trakcie konsultacji i psychoterapii, na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody (art. 9 ust 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. wystawienie faktury, rachunku, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

  • kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie realizacji umowy np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać lub przełożyć termin wizyty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Panie/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Naturally+Health+for+Women's+Breast+Well

TAOISTYCZNY MASAŻ PIERSI

 

Kobiety w Azji od ponad 2000 lat używają masażu piersi, aby zachować zdrowie i młodość.

Ten starożytny rytuał, znany jako taoistyczny masaż piersi, staje się coraz bardziej znany na całym świecie - wśród kobiet, które widzą moc swej sprawczości w dbaniu o swoją kobiecość, połączenie ze sobą, detoksykację w każdym wieku...

Ta starożytna praktyka kobiecego Tao oferuje niezliczone korzyści:

 

 • regularne ćwiczenie pozwala zapobiegać nowotworom piersi i narządów rodnych, cystom i mięśniakom

 • zapobiega problemom z wypadaniem macicy i pęcherza

 • wprowadza równowagę w systemie hormonalnym

 • służy zachowaniu zdrowia i długowieczności, czy przywróceniu zdolności do osiągania orgazmu

 

 

Zanim rozpoczniesz praktykę z jajeczkiem, zawsze wykonaj masaż piersi

Optymalnie jest wykonywać masaż piersi (różne warianty) około 10 a nawet 15 minut

Podczas masażu zauważaj odczucia pojawiające się w ciele.

Zaczynają działać hormony, które są uwalniane do organizmu.

Potężną odmładzającą energię przekierowywuj do swoich gruczołów dokrewnych.

 

JEDEN ZE SPOSOBÓW NA TAOISTYCZNY MASAŻ PIERSI 


Usiądź na łóżku, ze skrzyżowanymi nogami i, jeśli to możliwe, z piętą zakrywającą wejście do joni, aby energia nie wyciekała na zewnątrz Ciebie. 


Rozmasuj dłoń o dłoń, rozgrzej je, pocierając je o siebie.

Połóż dłonie na piersiach i uśmiechnij się do nich.

Uśmiechnij się do swego serca i poczuj wewnętrzną radość i szczęście.

 

Zacznij masować swoje piersi kolistymi ruchami, najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie w przeciwnym kierunku. Masuj biust wokół sutków 36 razy w każdą stronę.
Cały czas bądź w uważności na swoje ciało, możesz nim delikatnie kołysać w tył i w przód.

Skieruj uśmiechniętą uważność w stronę swoich jajników i rozmasuj je, aż odczujesz ciepło i mrowienie.  

Następnie połącz energię piersi i jajników, czując jak spiralnie spływa od piersi w kierunku jajników.

Uśmiechnij się do swoich jajników. Poczuj, jak energia z piersi uaktywnia moc w jajnikach. Uśmiechnij się do swoich jajników. Wizualizuj, jak delikatnie się kurczą i rozluźniają naprzemiennie. 

Skieruj uwagę w stronę macicy i poczuj jej energetyczne połączenie z jajnikami, ją także delikatnie ściśnij.

Kontynuuj masaż piersi utrzymując energetyczne połączenie między nimi, a jajnikami i macicą.

Poczuj, jak ciepło Jing Chi z jajników przepływa do macicy. Uśmiechnij się do niej i poczuj ciepło wypełniającej ją energii.

Niech rozgrzeje całe podbrzusze.

Delikatnie napnij miednicę, wywierając nacisk skierowany w stronę kości ogonowej. 

Wyślij uśmiech do kręgosłupa i zwizualizuj, jak energia wznosi się - od kości ogonowej ku jego wyższym częściom, przez podstawę odcinka piersiowego, odcinek szyjny, podstawę czaszki aż do jej szczytu. 

Niech energia obróci się spiralą u szczytu twojej głowy - w kierunku wskazówek zegara, potem w przeciwnym, około 9 razy. 

Wyślij uśmiech w kierunku Gwiazdy Polarnej i poczuj z nią jedność. 

Na koniec, poprowadź Jing Chi w dół , wzdłuż GRP (główny regulator przedni).

 

Zgromadź energię w dolnym Tantien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

93477395_4869699959788834_29830444356479
Naturally+Health+for+Women's+Breast+Well
bottom of page